Delight Follow

Zmowa milczenia lyrics

Czego oczy nie widz¹, tego sercu nie ¿al
Prawo, religia - naiwne wyobra¿enia
A po godzinach, w prywatnych gabinetach
Podziemny œwiat - zmowa milczenia

Nic nie uchroni mnie przed ca³ym œwiata z³em
I tak dosiêgnie mnie, to jedno wiesz na pewno
Pokusa ciszy, by œwiadomie ³udziæ siê
Nic tak nie rani, jak twoja obojêtnoœæ

Mówisz - od dawna œwiatem rz¹dzi ten sam schemat
Racje jednostki zupe³nie bez znaczenia
Milczysz - skoro decyduje g³os wiêkszoœci
Mój sprzeciw jest dla ciebie manifestem bezsilnoœci

Chcê krzyczeæ gdy, mówisz, ¿e to bez znaczenia
Przez takich jak ty, nic siê tu nie zmienia
Wiêc nie mów mi, ¿e to wszystko bez znaczenia
Przez takich jak ty!!!

Nic nie uchroni mnie przed ca³ym œwiata z³em
I tak dosiêgnie mnie, to jedno wiesz na pewno
Pokusa ciszy, by œwiadomie ³udziæ siê
Nic tak nie rani, jak twoja obojêtnoœæ

Nic nie uchroni mnie przed ca³ym œwiata z³em
I tak dosiêgnie mnie, to jedno wiesz na pewno
Pokusa ciszy, by œwiadomie ³udziæ siê
Nic tak nie rani, jak twoja obojêtnoœæ

Zmowa milczenia Video

https://youtube.com/devicesupport: (video from YouTube)

Thanks to Amiya for submitting the lyrics.
Correct these lyrics

Comments on Zmowa milczenia

Submit your thoughts

These comments are owned by whoever posted them. This lyrics site is not responsible for them in any way.

© to the lyrics most likely owned by either the publisher () or
the artist(s) (Delight) which produced the music or artwork. DetailsAll Artists A-Z

Elsewhere© might belong to the performers or owners of the songs. Lyrics may be used for private study, scholarship or academic research only.
In accordance to the Digital Millenium Copyright Act, publishers may ask to have specific lyrics removed.
This is a non-commercial site. We are not selling anything. Details
Lyricszoo content, design, layout © 2020 Lyricszoo.