Keali'i Reichel Follow

Ka Nohona Pili Kai lyrics

Pä hanu mai ka pua ehu o ke kai
E holu nape ana i ka lau kï
Me he leo `a`ala i mäpu mai
E heahea mau nei

Aloha ë, aloha nö
Aloha ka häli`ali`a mau
He nani ë, he nani nö
He nani ka nohona pili kai

Lauele ka mana`o i ke aumoe
Hia`ä i ka `ulaleo o ke kai
Ka`iawe ka hä`upu aloha
E ho`omälie mau nei

He pilikana ka malu ulu niu
Hei mai ana me ka pöhuehue
A he wehi ho`i ko hi`ikua ë
E kähiko mau nei

Puana `ia no ke ehu o ke kai
Ia hanu `a`ala o ke aumoe
Moe a`e ke ala e `alo ai
E ho`olale mau nei

Thanks to Vicky Kono for submitting the lyrics.
Correct these lyrics

Comments on Ka Nohona Pili Kai

Submit your thoughts

These comments are owned by whoever posted them. This lyrics site is not responsible for them in any way.

© to the lyrics most likely owned by either the publisher () or
the artist(s) (Keali'i Reichel) which produced the music or artwork. DetailsAll Artists A-Z

Elsewhere© might belong to the performers or owners of the songs. Lyrics may be used for private study, scholarship or academic research only.
In accordance to the Digital Millenium Copyright Act, publishers may ask to have specific lyrics removed.
This is a non-commercial site. We are not selling anything. Details
Lyricszoo content, design, layout © 2018 Lyricszoo.