Lyricszoo

Keali'i Reichel

Ka Nohona Pili Kai

Pä hanu mai ka pua ehu o ke kai
E holu nape ana i ka lau kï
Me he leo `a`ala i mäpu mai
E heahea mau nei

Aloha ë, aloha nö
Aloha ka häli`ali`a mau
He nani ë, he nani nö
He nani ka nohona pili kai

Lauele ka mana`o i ke aumoe
Hia`ä i ka `ulaleo o ke kai
Ka`iawe ka hä`upu aloha
E ho`omälie mau nei

He pilikana ka malu ulu niu
Hei mai ana me ka pöhuehue
A he wehi ho`i ko hi`ikua ë
E kähiko mau nei

Puana `ia no ke ehu o ke kai
Ia hanu `a`ala o ke aumoe
Moe a`e ke ala e `alo ai
E ho`olale mau nei

Correct these lyrics
Thanks to Vicky Kono for submitting the lyrics.

Write a comment to Ka Nohona Pili Kai

Write a review or just a comment, discuss with others: What do you think the lyrics mean? Do you like the song? Which feelings do you associate with it?

If you want to correct the lyrics, we made this page for you, please don't complain in the comments.

© most likely owned by either the publisher (Jvc Japan) or
the artist(s) (Keali'i Reichel) which produced the music or artwork. Details

© belongs to the performers or owners of the songs. Lyrics may be used for private study, scholarship or academic research only.
In accordance to the Digital Millenium Copyright Act, publishers may ask to have specific lyrics removed.
This is a non-commercial site. We are not selling anything. Details
The Lyricszoo design, layout, style etc is © 2005 - 2014 Lyricszoo.